Публічний договір

Про надання послуг друку

ФОП МІШУСТІНА МАРІЯ ЮРІЇВНА (далі – Друкар), в особі директора Мiшустiна Марiя ЮрiЇвна, діючого на підставі Виписки з ЄДРПОУ, керуючись ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб отримати послуги з друку відповідно до положень цього Публічного договору (далі – Договір).

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 1. Публічний Договір – правочин, що регулює відносини між Друкарем та Замовниками щодо надання послуг з організації друку замовлень на умовах, встановлених Друкарем.
 2. Момент укладення Договору – момент передачі Замовником Друкареві замовлення для надання послуг, передбачених Договором.
 3. Друкар – Фізична особа-підприємець Полтавцев Євген Миколайович, що здійснює організацію, друку замовлень та надає комплекс інших послуг, пов’язаних із організацією друку замовлень.
 4. Замовник – Відправник або Одержувач замовлення.
 5. Відправник – будь-яка особа, яка передає замовлення Друкареві для надання послуг з організації друку замовлень.
 6. Одержувач – будь-яка особа, яка приймає замовлення.
 7. Замовлення – продукція, послуга, документи або інше майно залежно від того, що вказується у відповідній накладній та передається Відправником Друкареві для надання послуг з організації друку замовлень.
 8. Замовлення – повідомлення, що подає Замовник Друкареві засобами електронного або телефонного зв’язку.
 9. Невитребуване замовлення – замовлення, не витребуване (не прийняте / не забране) Відправником або Одержувачем в Друкаря впродовж 60 (шістдесяти) робочих днів відділення (але не менше 60 календарних днів) з дня надходження замовлення у відділення Одержувача.
 10. Робочий день відділення – це день, в який відділення обслуговує клієнтів відповідно до встановленого графіку роботи.
 11. Оголошена вартість замовлення – вартість замовлення, вказана Відправником у відповідній накладній.
 12. Умови надання послуг – документ, який встановлює порядок та умови користування послугами, що надаються Друкарем. Умови надання послуг (надалі – Умови) розміщені на офіційному сайті Друкаря www.24print.kiev.ua (далі – Сайт).
 13. Вантажне місце – умовна одиниця замовлення, що прийнята Друкарем для надання послуг з організації друку замовлень, може бути самостійно переміщена без порушення цілісності пакування замовлення та є складовою замовлення.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Договір укладено відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України.
 2. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями на укладення й виконання умов Договору.
 3. Договір є обов’язковим для виконання Друкарем з дати його оприлюднення на офіційному сайті.
 4. Для Замовника Договір є обов’язковим з моменту прийняття ним пропозиції Друкаря про укладення Договору.
 5. Договір укладається шляхом приєднання Замовника до запропонованого Друкарем Договору загалом та прийняття всіх істотних умов Договору без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Замовник не може запропонувати свої умови Договору.
 6. Безумовне та повне прийняття умов Договору Замовником полягає в здійсненні Замовником дій, спрямованих на отримання послуг, а саме передачі Замовником Друкареві замовлення для надання послуг, передбачених Договором.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. Друкар зобов’язується за плату та за рахунок Замовника організувати друк замовлення й надання комплексу інших послуг, пов’язаних із організацією друку замовлення (далі – Послуги), а Замовник зобов’язується їх прийняти й оплатити на умовах, визначених Договором.
 2. Друкар надає Замовнику послуги на умовах Договору та згідно з Умовами надання послуг, затвердженими Друкарем.
 3. Прийняття Друкарем замовлення для надання послуг, визначених Договором, оформляється накладною, у якій зазначаються такі відомості: тип послуги, інформація про Відправника, інформація про Одержувача, оголошена вартість замовлення, опис вмісту замовлення, платник послуг, інформація про додаткові послуги / сервіси, вартість послуг Друкаря.
 4. Шляхом передачі Замовником замовлення Друкареві для надання послуг, передбачених Договором, Замовник підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з положеннями Договору, Умовами надання послуг, чинними на момент передачі замовлення для організації його друку, та зобов’язується їх виконувати.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Обов’язки Друкаря:

 1. В залежності від типу замовленої послуги організувати приймання замовлення для надання послуг за адресою, вказаною Замовником, або через мережу відділень Друкаря.
 2. Забезпечити збереження замовлення з моменту його прийняття для надання послуг до моменту його видачі Одержувачу за умови дотримання Замовником положень Договору та Умов надання послуг.

4.2. Права Друкаря:

 1. Отримати винагороду за надані послуги.
 2. Відмовити Замовнику в наданні послуг у разі порушення Замовником покладених на нього обов’язків згідно з Договором та Умовами надання послуг.
 3. Самостійно встановлювати та змінювати тарифи на послуги, що надаються відповідно до Договору.
 4. Залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань за Договором. При цьому Друкар несе відповідальність за дії залучених третіх осіб як за власні дії.
 5. Самостійно обирати або змінювати порядок друку замовлення.
 6. В односторонньому порядку змінювати положення Договору та Умов надання послуг шляхом розміщення їх Сайті.

4.3. Обов’язки Замовника:

 1. До моменту передачі замовлення Друкареві для організації його друку ознайомитися на Сайті з положеннями Договору та чинними Умовами надання послуг.
 2. Відповідно до вимог Друкаря чітко та правильно зазначити достовірну інформацію на кожне окреме замовлення. Відправник несе відповідальність за інформацію, вказану ним при оформленні замовлення.
 3. Повідомити Друкареві інформацію про вміст замовлення, наданого для організації друку замовлення.
 4. Запакувати замовлення для його збереження під час транспортування, а також за необхідності скріпити фірмовою клейкою стрічкою або пломбою, щоб запобігти доступу до вмісту замовлення.
 5. Здійснити своєчасну та повну оплату наданих Друкарем послуг, згідно з чинними тарифами Друкаря.
 6. Дотримуватися положень Договору та Умов надання послуг.
 7. Довести до відома Одержувача положення Умов надання послуг.
 8. Повідомити Одержувачу про передачу замовлення Друкареві для надання послуг з організації друку замовлень, номер накладної та розрахункові строки виконання, та при необхідності доставки замовлення.
 9. У разі отримання замовлення в неналежному стані (пошкодження, нестача, брак тощо) зафіксувати його стан у відповідному Акті за формою, затвердженою Друкарем, за обов’язковою участю представників Замовника / Одержувача та Друкаря.
 10. У разі оплати послуг Друкаря Одержувачем надати Друкареві повну інформацію про Одержувача (П. І. Б., адреса, телефон, відповідальна особа тощо). У разі відсутності оплати за надані послуги Одержувачем або іншою особою, зазначеною Замовником як платник, упродовж строку, встановленого Договором, на Замовника покладається обов’язок здійснення оплати послуг Друкаря.
 11. У разі відмови Одержувача від отримання замовлення з будь-яких причин, окрім випадків пошкодження, втрати чи нестачі замовлення, що трапилися з вини Друкаря, оплатити Друкареві вартість фактично наданих послуг (від Замовника до Одержувача та від Одержувача до Замовника).
 12. Замовлення може бути витребуване (прийняте/забране) Одержувачем або Відправником в Друкаря впродовж 60 (двадцяти п’яти) робочих днів відділення (але не менше 60 календарних днів) з дня надходження замовлення до відділення Друкаря.

4.4. Права Замовника:

 1. Отримати послуги, передбачені Договором.
 2. Передати Друкареві замовлення для надання послуг особисто або через уповноважених Замовником осіб.
 3. Пред'являти Друкареві претензії щодо наданих послуг.

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

5.1. Невитребуване замовлення:

 1. З метою покриття або зменшення витрат Друкаря, пов’язаних із наданням послуг (організацією перевезень, обробкою, зберіганням та ін.) щодо невитребуваних замовлень, Друкар має право розпорядитися такими невитребуваними замовленнями на власний розсуд (реалізувати, утилізувати тощо).
 2. З цією метою Відправник та / або Одержувач надають право Друкареві розпакувати невитребуване замовлення, оглянути його вміст та описати з метою подальшого розпорядження таким замовленням. Невитребувані замовлення, які можливо продати, оцінюються за оголошеною вартістю, яка зазначена у накладній. Якщо продаж невитребуваного замовлення не можливо здійснити за оголошеною вартістю, яка зазначена у накладній, Друкар має право продати невитребуване замовлення нижче оголошеної вартості. Замовлення, які не підлягають продажу або для їх продажу законодавство встановлює спеціальні умови зберігання чи продажу, які Друкар не може забезпечити утилізуються.
 3. Для розпорядження невитребуваним замовленням, Друкар за необхідності, має право на власний розсуд залучити інших суб’єктів господарювання.
 4. Кошти отримані від продажу невитребуваного замовлення розподіляються наступним чином: у першу чергу, оплачуються послуги суб’єктів господарювання залучених Друкарем для розпорядження невитребуваним замовленням, у другу чергу - податки, які виникають у Друкаря у зв’язку з розпорядженням невитребуваним замовленням, у третю чергу відшкодовується вартість послуг Друкаря наданих Відправнику та / або Одержувачу. Залишок коштів підлягає перерахуванню: Одержувачу, зазначеному в накладній - у разі оплати ним вартості замовлення (вантажу), Відправнику - у всіх інших випадках. Кошти перераховуються за заявою Одержувача в разі надання ним документів про сплату вартості замовлення (вантажу) або за заявою Відправника. У випадку якщо чинне законодавство України зобов’язує Друкаря виступати податковим агентом Відправника та / або Одержувача, Друкар нараховує та утримує відповідні податки за рахунок коштів, що підлягають виплаті такому Відправнику та / або Одержувачу.
 5. Якщо протягом трьох років з дати продажу невитребуваного замовлення від Одержувача та / або Відправника не надійшла заява про виплату таких коштів, заборгованість Друкаря перед Відправником та / або Одержувачем вважається безнадійною, та врегульовується відповідно до норм чинного законодавства України.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 1. За надані Друкарем послуги Замовник сплачує Друкареві винагороду згідно з чинними тарифами Друкаря, розміщеними на Сайті.
 2. Оплата вартості наданих Друкарем послуг здійснюється за чинними тарифами Друкаря Відправником під час передачі замовлення для організації його друк або Одержувачем під час отримання замовлення.
 3. Інформація про сторону, що сплачує за послуги Друкаря, та форму розрахунку зазначається в накладній.
 4. Надання Замовником замовлення для організації його друку є свідченням того, що Замовник погоджується з тарифами Друкаря.
 5. Тарифи можуть змінюватися Друкарем в односторонньому порядку шляхом розміщення змінених тарифів на Сайті.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. У разі порушення своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, визначену Договором та чинним законодавством України, в порядку, передбаченому цим Договором, Умовами надання послуг та чинним законодавством України.

7.2. Відповідальність Друкаря:

 1. У разі порушення строків виготовлення замовлення, з вини Друкаря, Друкар сплачує Замовнику неустойку в розмірі 1% від суми замовлення згідно з відповідною накладною за кожний день затримки, але не більше 20% від суми замовлення.
 2. У разі повної втрати або пошкодження замовлення з вини Друкаря, Друкар повертає Замовнику суму, що дорівнює його вартості (але не більше, ніж фактичну вартість замовлення), сплачену Замовником згідно з відповідною накладною. У разі повної компенсації вартості за пошкоджене замовлення Замовник повертає Друкареві замовлення, за яке було отримано компенсацію.
 3. У разі часткової втрати або пошкодження замовлення з вини Друкаря Друкар повертає Замовнику відповідну частину оголошеної вартості замовлення.
 4. Відповідальність Друкаря за збереження замовлення припиняється з моменту його видачі Одержувачу та після підписання останнім накладної. Акт приймання-передачі (у якому фіксуються пошкодження замовлення, нестача тощо), складений після передачі замовлення Одержувачу, вважається недійсним.
 5. Друкар не несе відповідальності за дотримання температурного режиму під час транспортування замовлення.
 6. Друкар не несе відповідальності за недотримання термінів транспортування замовлення на період дії несприятливих і складних погодних умов, інших аномальних природних явищ, що перешкоджають виконанню Друкарем обов’язків за Договором або роблять це виконання неможливим.
 7. Друкар не несе відповідальності за непрямі збитки або втрачену вигоду Замовника.
 8. У разі будь-яких затримок у доставці замовлення Друкарем із вини Одержувача (черга, відсутність уповноваженої особи, відмова підписувати документи) Друкар не гарантує своєчасної доставки замовлення Одержувачу та не несе відповідальності за затримку доставки замовлення.

7.3. Відповідальність Замовника:

 1. За несвоєчасну та / або неповну оплату наданих Друкарем послуг Замовник сплачує Друкареві пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення оплати та 30 % річних від суми заборгованості.
 2. Замовник відповідає за всі негативні наслідки (розбиття замовлення, поломку, деформацію та ін.) у разі використання неналежної упаковки замовлення (упаковки, що не відповідає особливостям замовлення, його вазі або встановленим стандартам, технічним умовам та вимогам до упаковки замовлення, що встановлені Умовами) та відсутності спеціального маркування.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

 1. Згідно з Договором Сторони не несуть відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).
 2. Обставинами непереборної сили (форс-мажором) згідно з Договором вважаються стихійні явища природного характеру (повені, землетруси, снігові заметілі, ожеледиця, значне зниження або підвищення температури повітря та інші природні лиха), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна або воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки тощо), дії або нормативні вимоги органів державної влади та інші обставини, що перебувають поза контролем і волею Сторін, відбулися після набрання чинності Договором, безпосередньо впливають на дії Сторін та унеможливлюють виконання зобов’язань за Договором.

  Під значним пониженням або підвищенням температури в Договорі розуміється фактичне зниження або підвищення температури повітря в навколишньому середовищі до такої температури, за якої прийняте до транспортування замовлення, що перебуває на складі, у вантажному відсіку транспортного засобу Друкаря або залученої ним до транспортування третьої особи, псується, деформується, пошкоджується, змінює свої властивості та якості або спричиняється до знищення замовлення, переданого Друкареві для транспортування.

 3. Час дії форс-мажору продовжує на відповідні строки виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором. Належним доказом факту виникнення та існування форс – мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово-промисловими палатами.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 1. Умови Договору публічно доводяться до відома всіх Замовників шляхом його оприлюднення на Сайті.
 2. Договір набуває чинності в момент передачі Замовником замовлення Друкареві для надання послуг, що передбачені Договором, незалежно від наявності / відсутності в накладній підпису Відправника та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором.

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають під час виконання Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору.
 2. Сторони домовилися, що в разі зіпсуття або пошкодження замовлення, а також у разі розбіжностей поглядів Друкаря та Відправника (Одержувача) на обставини, що можуть бути підставою для відповідальності, уповноваженими представниками Сторін складаються документи за формою, встановленою Друкарем.
 3. У разі неможливості вирішити спір шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору суперечки між Сторонами підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Обробка Друкарем, який є володільцем наданих Замовником даних, склад та зміст яких визначено Договором та Умовами, що можуть містити відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, здійснюється у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних», з яким Замовник вважається ознайомленим на момент укладення Договору.

  Замовник підтверджує, що Відправник та Одержувач надали згоду на обробку відомостей, які можуть містити персональні дані, винятково для виконання умов Договору.

  Надані Замовником дані використовуються Друкарем та третіми особами, яких може бути залучено Друкарем, лише в рамках та з метою виконання умов Договору.

 2. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ ДРУКАРЯ

ФОП МІШУСТІНА МАРІЯ ЮРІЇВНА

01001, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, вул. Грушевського, будинок 1Д, квартира 34

Назва банку: ПЕЧЕРСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Рахунок отримувача: UA683206490000026006052733582

Валюта: UAH

Код Банку (МФО): 300711

Телефон інформ. підтримки Клієнтів +38 067 24 7 24 27, +38 093 24 7 24 27

Адреса офіційного сайту 24print.ua